Användningsvillkor

888 Sweden Limited ("företaget" eller "bolaget") har bildats i enlighet med maltesisk lagstiftning och ingår 888-koncernen. Bolaget är licensierat och står under tillsyn av Spelinspektionen i enlighet med villkoren i den svenska spellagen i syfte att bedriva verksamhet i form av internetbaserade hasardspels- och vadslagningstjänster, såsom kasino, poker, sportbetting och bingotjänster. LÄS NEDANSTÅENDE ANVÄNDNINGSVILLKOR (HÄDANEFTER ”ANVÄNDNINGSVILLKOREN”) NOGA INNAN DU ANVÄNDER DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOLAGET.

Företaget erbjuder speltjänster via sina varumärken (vart och ett är ett "eget varumärke"). Utöver speltjänster via internet (hädanefter benämnda "internetplattformen") kan det även hända att företaget emellanåt tillhandahåller sina tjänster via alternativa plattformar såsom i) interaktiv tv, ii) mobilspelsplattformar och iii) underhållningsplattformar på flygplan (samtliga "alternativa plattformar").

Vid användning av bolagets hasardspels- och vadslagningstjänster, antingen via internetplattformen eller en alternativ plattform ska dessa användningsvillkor omfatta sådan användning i, under omständigheterna, tillämplig utsträckning.
Förutom villkoren i Användaravtalet bör du också läsa vår Integritetspolicy noggrant. Den beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Ditt användande av företagets speltjänster är strikt reglerade av följande tilläggsregler som gäller från gång till gång för den typ av speltjänster du använder, inklusive men inte begränsat till ”Bonuspolicyn”, policyn för ”Uttagspolicyn”, ”Spela ansvarsfullt”, ”Turneringsreglerna”, ”Husreglerna”, ”Avstängningspolicyn”, ”888sport Sportbettingreglerna”, (tillsammans ”Tilläggsreglerna”) var och en enligt uppdateringar som görs regelbundet. Användningsvillkoren tillsammans med integritetspolicyn och tilläggsreglerna, vilka anses vara en häri integrerad del, utgör ett juridiskt bindande dokument mellan dig och bolaget (sammantaget benämnt ”Användningsvillkoren”).

1. Inledning

 • Genom att registrera dig hos bolaget, använda bolagets hasardspels- och vadslagningstjänster och/eller markera rutan ”Jag har läst licensavtalet för slutanvändare och godtar det” (eller liknande lydelse) och/eller genom att ladda ner, installera eller använda programvaran förbinder du dig att följa användaravtalet i dess helhet och utan förbehåll. Som sådant utgör användaravtalet ett bindande juridiskt dokument mellan dig och bolaget och avtalet reglerar hela tiden din användning av våra hasardspels- och vadslagningstjänster.
 • VÄNLIGEN OBSERVERA: Dessa Användningsvillkor ska endast tillämpas för dig om du spelar eller registrerar ett konto i Sverige.
 • Alla transaktioner mellan användaren och bolaget äger rum i Gibraltar där bolagets huvudservrar finns.
 • Bolagets programvara, som är tillgänglig i såväl nedladdningsbar som icke nedladdningsbar form och via antingen internetplattformen eller en alternativ plattform (hädanefter benämnt ”programvaran”) ger dig tillgång till hasardspels- och vadslagningstjänsterna (hädanefter benämnda ”tjänsterna”). Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, tillfälligt stänga av, modifiera, ta bort eller utöka tjänsterna eller programvaran med omedelbar verkan. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som du lider som ett resultat av genomförda ändringar i enlighet med punkten 2 (”Godtagande av de allmänna villkoren”) nedan.
 • Programvaran och tjänsterna får endast brukas via ditt eget konto och det är aldrig tillåtet att använda programvaran eller tjänster via någon annans konto. Om du försöker använda tjänsterna via en annan persons konto äger vi rätt att omedelbart stänga samtliga dina konton, beslagta samtliga penningsummor på dessa konton och utesluta dig från framtida bruk av tjänsterna.
 • Om det anses vara lämpligt kan bolaget, enligt eget gottfinnande, besluta att förhindra att flera konton registreras eller används av dig eller någon från samma familj eller medlemmar i samma hushåll. Bolaget kan inte hållas ansvarigt på något sätt för att det förhindrar registrering av flera konton. Bolaget kan vid behov vidta åtgärder, såsom att behålla alla penningbelopp på sådana konton, om någon person öppnar flera konton, inklusive men inte begränsat till situationer där konton finns registrerade från samma hushåll, oavsett de registreringsuppgifter som angavs vid tidpunkten då ifrågavarande konton öppnades.

2. Godtagande av de allmänna villkoren

 • Om du inte godtar något eller några av villkoren i användaravtalet ska du omedelbart avbryta användningen av programvaran och avinstallera den från datorn och/eller annan tillämplig enhet.
 • Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra tillägg till, modifiera, uppdatera och ändra villkoren i användaravtalet för kommersiella, teknologiska, marknadsföringsmässiga, operationella, regulatoriska eller compliance skäl.
 • Sådana tillägg, modifieringar eller ändringar tillkännages genom att den nya versionen av användaravtalet publiceras på tillämplig sida på webbplatsen. Den modifierade versionen användaravtalet vinner träder i kraft 14 dagar efter publiceringen på webbplatsen, eller tidigare om så krävs enligt tillämplig lag, bestämmelse eller direktiv, och din fortsatta användning av tjänsterna eller programvaran efter ovannämnda 14-dagarsperiod betraktas som ditt godtagande av ändringarna i användaravtalet. Det förblir ditt ansvar att se till du är införstådd med de korrekta och aktuella villkoren i användaravtalet och du bör därför regelbundet kontrollera om det finns nya uppdateringar.
 • Sådana tillägg, modifieringar eller ändringar som är av väsentlig karaktär tillkännages genom elektroniskt meddelande till dig innan sådant tillägg, modifiering eller ändring sker.

3. Efterlevnad av lagar

 • Tjänsterna och/eller programvaran är endast avsedda att användas av spelare som spelar i eller registrerar sig i Sverige.
 • Bolaget har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag.
 • Du förbinder dig, garanterar och godtar att se till att användningen av programvaran och tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och regler.
 • Bolaget kan inte hållas ansvarigt för olaglig eller olovlig användning av programvaran och/eller tjänsterna från din sida.
 • Genom att godta dessa villkor förbinder du dig att i största möjliga utsträckning vara bolaget behjälpligt att följa gällande lagar och regler.

4. Tillåtet deltagande

 • Endast de som är över 18 år (”myndig i lagens mening”), får ladda ner programvaran eller använda tjänsterna. Den som inte är myndig i lagens mening och laddar ner programvaran eller använder tjänsterna bryter mot villkoren i användaravtalet. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst begära legitimation eller annan id-handling för att kontrollera att personer som inte är myndiga i lagens mening inte använder tjänsterna. Om bolaget misstänker att någon använder programvaran eller tjänsterna trots att vederbörande inte är myndig i lagens mening kan personens spelkonto avslutas och/eller personen uteslutas från användning av programvaran eller tjänsterna om inte han/hon inte tillhandahåller en id-handling som styrker myndighet i lagens mening. Bolaget förbehåller sig rätten att innehålla eventuella medel på ditt konto tills du har styrkt din ålder.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst kontrollera dina registreringsuppgifter – såsom namn, adress, ålder och betalningsmetoder – genom att begära vissa dokument för identifiering (t.ex. pass, körkort osv.). Dessa dokument omfattar vanligtvis id-handling, adressbevis (t.ex. hushållsräkning) och bevis på betalningsmetod och kan överföras till oss via kassan. Om vi bedömer det nödvändigt kan vi också begära att ifrågavarande dokumentkopior är attesterade, det vill säga stämplade och deras äkthet intygade av notarius publicus. Om medlemmen inte bifaller vår begäran om dokumentation kan bolaget avsluta kontot och hålla inne eventuella innestående belopp på det. Om dokumentationen inte klarar våra interna säkerhetskontroller – exempelvis genom att vi misstänker att de har manipulerats eller på något annat sätt tillhandahållits i akt och mening att vara vilseledande eller utgöra ett falskt intyg – är vi inte skyldiga att godta sådana dokument som giltiga.
 • När du använder webbplatsen kan du bli uppmanad att förse oss med viss information om din finansieringskälla, finansiella ställning, yrke och andra likande detaljer. Vi förbehåller oss rätten att begränsa ditt konto vilket även inbegriper att begränsa det belopp du får sätta in på kontot baserat på den information du lämnar, eller om sådan information inte har lämnats till oss. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några förluster som du ådrar (i) dig innan några sådana begränsningar har upprättats; inte (ii) heller när det gäller andra konton som du kan ha registrerat eller återaktiverat vare sig innan eller efter en sådan begränsning.
 • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera varje enskild medlems bakgrund och begära relevant dokumentation, inklusive undersökningar av medlemmens identitet eller kreditvärdighet i syfte att följa penningtvättslagstiftning eller annan relevant lagstiftning. Grunden för dessa undersökningar kommer att vara specifika för varje enskilt fall, men kan omfatta kontroll av medlemmens registreringsuppgifter såsom namn, adress och ålder, yrke, verifiering av medlemmens ekonomiska transaktioner och/eller spelaktivitet. Bolaget har ingen skyldighet att informera den berörde medlemmen om sådana undersökningar. Aktiviteterna kan inbegripa anlitande av specifika tredjepartsföretag som utför undersökningarna enligt våra anvisningar. Bolaget kan besluta att avsluta en medlems konto, och hålla inne alla belopp på dennes konto, om en sådan undersökning föranleder det.
 • Under en förbindelseperiod om 24 månader därefter får ingen av företagets eller till annat företag inom koncernen knutna bolags styrelseledamöter, direktörer, anställda, konsulter eller ombud, leverantörer eller försäljare direkt eller indirekt använda tjänsterna. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, såsom make/maka, partner, förälder, barn eller syskon. Vidare får inte medborgare eller invånare i Gibraltar ladda ner programvaran eller använda tjänsterna.

5. Informationsteknik/immateriell egendom

 • Bolaget beviljar härmed användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och icke vidarelicensierbar rätt att i enlighet med detta avtal installera och använda programvaran och allt material som härleds ur den, såsom upphovsrätt och övriga däri ingående immaterialrättslig egendom, i samband med tjänsterna. Programvaran får installeras på en hårddisk eller annan lagringsenhet och får säkerhetskopieras under förutsättning att sådana säkerhetskopior endast används i samband med tjänsterna och via en dator som du är den huvudsakliga användaren av. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av lagen om immaterialrätt. Du får inte:
  1. kopiera, vidaredistribuera, publicera, baklängeskonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller på annat sätt försöka komma åt källkoden för att skapa härledda verk av programvaran
  2. sälja, överlåta, vidarelicensiera, överföra, distribuera eller leasa ut programvaran
  3. göra programvaran tillgänglig för tredje part genom datanätverk eller på annat sätt
  4. exportera programvaran till andra länder (vare sig med fysiska eller elektroniska medel)
  5. använda programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar och föreskrifter
   (gemensamt benämnda ”förbjudna aktiviteter”).
  Du är ansvarig för skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av eller i samband med av dig utförda förbjudna aktiviteter. Användaren förbinder sig att omedelbart underrätta bolaget så snart han/hon blir medveten om att någon ägnar sig åt förbjudna aktiviteter och ska då på ett rimligt sätt bistå bolaget vid undersökningar som genomförs till följd av de uppgifter som du lämnat i detta ärende.
 • Varumärken som är förknippade med egna varumärken och webbplatserna (som definieras nedan) och övriga varumärken, servicemärken och/eller firmanamn som emellanåt används av företaget ("Varumärken") är varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn tillhörande företaget eller annat företag inom koncernen eller dess licensgivare och dessa enheter förbehålles rätten till sådana varumärken. Utöver rättigheterna till varumärkena äger företaget eller något företag i koncernen och/eller dess licenstagare rättigheterna till allt annat material såsom programvaran, bilder, grafik, fotografier, animeringar, video, musik, ljudeffekter och text som är tillgängliga via programvaran eller på internet (hädanefter benämnt "Webbplatsinnehåll") och webbplatsinnehållet skyddas av upphovsrätt och eller immaterialrätt. Du godtar härmed att användningen tjänsterna eller programvaran inte berättigar till några som helst rättigheter i varumärken eller webbplatsinnehåll och att de endast får användas helt i enlighet med detta användaravtal.

6. Dina utfästelser och åtaganden

Med hänsyn till de rättigheter som beviljats dig att använda tjänsterna och programvaran framställer, försäkrar, godtar och/eller bekräftar du att:

 • Du är införstådd med att spel kan vara beroendeframkallande och att du kan förlora pengar när du spelar. Därför ska du alltid spela ansvarsfullt. Mer information om ansvarsfullt spelande hittar du här https://www.888.se/ansvarsfullt-spelande/
 • Du är myndig i lagens mening enligt definitionen i detta avtal, och förmögen att ta ansvar för dina egna handlingar.
 • Alla uppgifter som användaren skickat in till företaget under registreringsprocessen eller vid senare tillfälle, exempelvis vid insättningstransaktioner och/eller gällande din yrkesinformation, är sanna, aktuella, korrekta och fullständiga och överensstämmer med namnet/namnen på de kredit- eller bankkort eller andra betalkonton som används för att sätta in eller ta emot belopp på kontot. Om du, utan att avvika från det ovannämnda, vill använda ett kredit- eller betalkort eller något annat betalningsmedel som inte är utställt i ditt eget namn antar vi att du, innan du har inleder förbindelsen med oss, har inhämtat ett fullständigt och tillräckligt samtycke från den rättmätige innehavaren och/eller personen vars namn används på betalningsinstrumentet för att kunna använda det för de syften som upptas häri. Vi är inte förpliktigade att på något sätt undersöka ett dylikt samtycke och tar inget ansvar för de utfästelser som du gör i samband därmed.
 • Du kommer snabbt att meddela oss vid ändringar i tidigare inlämnade detaljer till företaget, inklusive men inte begränsat till källan till dina medel, finansiell ställning, yrke och andra liknande detaljer. Emellanåt kan du bli ombedd förse oss med vissa dokument som bekräftar uppgifterna på det kreditkort som används för att sätta in pengar på ditt konto. Beroende på resultatet av denna kontroll kan det hända att du inte längre tillåts göra ytterligare insättningar med det tidigare använda kreditkortet. Om de uppgifter som användaren lämnar till oss visar sig vara osanna, inkorrekta, vilseledande eller på annat sätt ofullständiga gör sig han/hon skyldig till avtalsbrott och vi förbehåller oss rätten att, utöver andra åtgärder som vi vidtar efter eget gottfinnande, omedelbart avsluta kontot och/eller förhindra användaren från att använda programvaran eller tjänsterna.
 • Ditt konto hos bolaget är endast avsett för dig. Det innebär att det inte är tillåtet att låta tredje parter (inklusive släktingar) använda kontot, lösenord eller identitet för att ge dem tillgång till tjänster eller programvaran och du bär ensam det fulla ansvaret för all aktivitet som tredjeparter ägnar sig åt på ditt konto. Du förbinder dig att inte avslöja användarnamn och lösenord till kontot för andra personer och att vidta alla mått och steg för att se till att dessa uppgifter inte lämnas ut till andra. Du ska omedelbart informera oss om det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas av tredje part och/eller att tredje part(er) har tillgång till kontots användarnamn eller lösenord så att vi kan undersöka saken. Vid denna undersökning ska du samarbeta med oss i den utsträckning vi efterfrågar din hjälp.
 • Du ansvarar för att skydda ditt användarnamn och lösenord på din PC eller platsen för din internetuppkoppling. Om datorn hackas så att någon annan kommer åt inloggningsuppgifterna, på grund av virus eller skadlig programvara som finns på den dator som du använder för att använda ditt konto ansvarar du för konsekvenserna av detta. Du ska omgående rapportera alla potentiella hackarförsök eller säkerhetsintrång som utförs via din datorterminal.
 • Du har kontrollerat och fastställt att användningen av tjänsterna inte bryter mot några lagar eller regler i den eller de jurisdiktioner som omfattar dig.
 • Användaren är helt införstådd med metoder, regler och procedurer som rör tjänsterna och hasardspel och vadslagning på internetspel i allmänhet. Du är medveten om att det är ditt ansvar att kontrollera att uppgifterna för insatser och spel är korrekta. Du kommer inte att handla eller uppträda på sätt som skadar bolaget rykte.
 • Du är helt medveten om att du löper risk att förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Du är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget gottfinnande och på egen risk. I händelse av spelförluster kan du inte resa några som helst anspråk på bolaget, andra bolag inom 888-koncernen eller deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda.
 • Du godtar att programvaran innehåller funktioner som tillhandahålls av tredje part som kan installeras automatiskt på din enhet som en del av programvaran och automatiskt uppdateras från tid till annan. Bland annat kan sådana funktioner kan få tillgång till din handhistorik, som lagras på din enhet, i syfte att tillhandahålla dig med vissa kampanjer och meddelanden. Du kan välja att inte aktivera loggning av din handhistorik eller att avinstallera funktionen.
 • Du förbinder dig att använda våra webbplatser (hädanefter benämnda ”webbplatserna”), tjänster och programvaran i enlighet med villkoren i användaravtalet, såsom det ändras från tid till annan, samt att följa de regler och anvisningar för spelen som ingår i tjänsterna.
 • Inför statliga myndigheter, skattemyndighet eller andra myndigheter ansvarar du på egen hand för bokföring, betalning och redovisning av all skatt eller andra avgifter som du är skyldig att betala för vinster som betalats ut till dig.
 • Du accepterar och samtycker till att bolaget kan begära att offentliggöra de belopp du har vunnit tillsammans med ditt användarnamn på webbplatser och/eller genom sociala nätverk i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte att publicera sådan information utan att först ha inhämtat ditt specifika tillstånd att göra det. Vissa spel kan också kräva att ditt användarnamn viss och de belopp som du har vunnit eller poäng du har samlat ihop för att de ska fungera (t.ex. leaderboards i spel). Du samtycker till att vi kan använda ditt användarnamn och de belopp som du vunnit som en del i sådan funktionalitet i spel utan ytterligare tillstånd.
 • Du ansvarar själv för alla telekommunikationssystem, internettjänster och andra medgivanden och tillstånd som krävs i samband med användningen av programvaran och tjänsterna.
 • Du ska endast använda tjänsterna och programvaran i god tro både gentemot bolaget och andra spelare som använder tjänsterna. För den händelse att bolaget har rimlig anledning att misstänka att du har använt tjänsterna eller programvaran svekfullt äger bolaget rätt att avsluta ditt konto för tjänsterna och eventuella andra konton som du har hos bolaget. Bolaget ska vidare ha rätt att behålla alla belopp på dessa konton. Du avsäger dig härmed uttryckligen alla framtida anspråk gentemot bolaget i detta hänseende.
 • Du intygar att du är införstådd med att vissa av de spel och bord som ingår i tjänsten tillhandahålls som ”delade”, vilket ger användare av tjänsten, via koncernens egna varumärken, och användare av tredjepartsplattformar möjlighet att spela tillsammans. I sådana fall godtar du att du kan spela med eller mot andra användare vars konfigurationer kan skilja sig från dina, vilket bl.a. inkluderar olika valutor och satsningsgränser. Du godtar vidare att du, efter företagets gottfinnande, kan placeras vid dessa delade spel och bord och att företaget – i händelse av att du bryter mot detta avtal – äger rätt att förhindra dig att spela via de egna varumärkena.
 • Du godtar att vi erbjuder progressiva jackpottar för vissa spel. Med ”progressiv jackpott” avses en jackpott som växer i storlek som ett resultat av att spelare, som kan befinna sig i flera olika länder, hela tiden gör satsningar i spelet. Vi kan när som helst välja att avsluta en progressiv jackpott (inklusive vissa omständigheter och situationer där jackpotten ännu inte har fallit ut). I händelse av att vi avslutar en jackpott på samtliga våra onlinekasinon (som drivs under olika varumärken) innan den har fallit ut och spelet ifråga även är öppet för spelare i Storbritannien och Nordirland kan vi välja att göra något av följande: i) Använda alla utestående medel som spelare i både Storbritannien och Nordirland och spelare i andra länder har bidragit med för att finansiera en separat progressiv jackpott som spelare i Storbritannien och Nordirland har möjlighet att vinna. ii) Använda alla utestående medel som spelare i Storbritannien och Nordirland har bidragit med för att finansiera en separat progressiv jackpott som endast spelare i Storbritannien och Nordirland har möjlighet att vinna. iii) Betala tillbaka de utestående medel som spelare i Storbritannien och Nordirland har bidragit med till dem.
 • Du intygar och godtar att, om du väljer att själv spärra ditt konto på någon eller några av webbplatserna, du inte har rätt att öppna eller använda ett nytt konto hos någon annan webbplats som drivs av bolaget under den självvalda spärrperioden, fram till dess att denna spärrperiod har upphävts och det ursprungliga kontot har öppnats på nytt. För den händelse att du bryter mot ovanstående ska vi ha rätt att blockera alla nya konton du öppnar på en annan webbplats, förverka eventuella belopp på dem och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådant konto. För vidare information om självvald spärrperiod, se vår policy för ansvarsfullt spelande.
 • Du intygar att du är medveten om att du vid så kallat peer-to-peerspel kan vara förfördelad i förhållande till övriga spelare på grund av tekniska problem, såsom lägre nätverkshastighet eller långsammare funktioner hos slutanvändarenheten.
 • Du accepterar att direktsända TV-evenemang och andra sändningar kan fördröjas, med följd att övriga spelare besitter mer aktuell information i fråga om de sända evenemangen.

7. Förbjuden användning av webbplatser och tjänster

 • Illegala tillgångar och olagliga aktiviteter: Du intygar att de medel som används för hasardspel och vadslagning på webbplatserna inte härrör från illegala källor och att tjänsterna inte på något sätt kommer att användas som ett system för penningöverföring. Du förbinder dig att inte använda tjänsterna för olaglig och bedräglig verksamhet eller förbjudna transaktioner (inklusive penningtvätt) enligt lagen inom den jurisdiktion som användaren omfattas av (i synnerhet lagarna i Sverige). Om bolaget när en rimlig misstanke om att du kan vara eller har varit inblandad i bedrägerier, olagliga aktiviteter eller andra oegentligheter, såsom penningtvätt eller annat beteende som står i strid med användaravtalet kan det hända att din tillgång till tjänsterna omedelbart upphör och/eller att ditt konto spärras. Om ditt konto avslutas eller spärras under sådana omständigheter äger bolaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella innestående belopp på ditt konto. Utöver att avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra kontot förbehåller sig bolaget rätten att förhindra din tillgång till andra av bolagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som bolaget tillhandahåller. Bolaget äger rätt att informera tillämpliga myndigheter, andra leverantörer av onlinetjänster och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsoperatörer och andra finansiella institutioner (gemensamt benämnda ”intresserade tredje parter”) om din identitet och eventuell misstänkt olaglig, bedräglig eller oegentlig aktivitet. Du förbinder dig att fullt ut samarbeta med bolaget vid undersökning av sådan aktivitet. För att upprätthålla rättvist spel på våra webbplatser är det förbjudet att använda alla former av kända satsningstekniker för att kringgå husets standardfördel i våra spel. Om de spel som sker via ditt konto tyder på att du använder dig av sådana satsningstekniker kommer vi omedelbart att spärra kontot och kvarhålla eventuella belopp på kontot.
 • Kringgående av säkerhetsåtgärder: Vi har utvecklat och använder oss av egenutvecklad/patenterad sofistikerad teknik i syfte att upptäcka och identifiera användare som utnyttjar tjänsterna eller programvaran för bedrägliga eller olagliga syften. Du förbinder dig att inte bryta dig in i, försöka bryta dig in i, söka tillgång till eller på annat sätt försöka kringgå bolagets säkerhetsåtgärder. Om bolaget, helt efter eget gottfinnande, anser att du bryter mot denna bestämmelse äger bolaget rätt att omedelbart avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra ditt konto samt att informera intresserade tredje parter om dina överträdelser av denna bestämmelse.
 • Avsiktlig nerkoppling: Det är inte tillåtet att avsiktligen koppla ner under spelets gång på webbplatserna. Vi har utvecklat och använder sofistikerade metoder som gör det möjligt för oss att söka upp och korrekt identifiera användare som avsiktligen kopplar ner under spelets gång. Om du, helt enligt bolagets egen bedömning, bryter mot denna punkt kan bolaget välja att omedelbart avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra ditt konto. Om ditt konto avslutas eller spärras under sådana omständigheter äger bolaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella innestående belopp på ditt konto. Utöver att avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra kontot förbehåller sig bolaget rätten att förhindra din tillgång till andra av bolagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som bolaget tillhandahåller.

8. Ditt konto

 • Användarens konto är endast avsett för användarens personliga bruk och får inte användas i yrkesmässigt, affärsmässigt eller kommersiellt syfte.
 • Vi tar inget ansvar för utomstående parter som får tillgång till användarens konto och företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förluster som användaren åsamkas till följd av att hans/hennes lösenord missbrukats av annan person eller till följd av obehörig tillgång till användarens konto. Alla transaktioner där användarnamn och lösenord anges korrekt betraktas som giltiga, vare sig användaren gett sitt tillstånd till det eller inte.
 • Pengar som finns på användarnas konto ger ingen ränta.
 • Företaget garanterar att tillse att spelarnas medel hålls skilda från Företagets egna medel på sitt bankkonto i Gibraltar. I händelse av Företagets finansiella insolvens kommer spelarnas medel sålunda att skyddas från alla borgenärer i bolaget i enlighet med tillämplig lagstiftning i Malta och Gibraltar.
 • Om du inte loggar in på ditt konto under en sammanhängande period av 365 dagar kommer kontot att betraktas som ”vilande”. Eventuellt positivt inlösbart saldo på ett vilande konto kan komma att tas bort av oss. Innan ett positivt saldo tas bort från ett vilande konto, kommer vi att lägga ner rimliga ansträngningar på att underrätta dig via de mest aktuella kontaktuppgifterna som du har lämnat till oss.  Du kan dock kontakta oss när som helst för att begära åtkomst till ett positivt saldo som fanns på ditt konto innan kontot blev vilande.  Efter din begäran och förutsatt att du kan verifiera din identitet kommer vi omgående att ta din begäran under beaktande och återupprätta åtkomst till ditt konto och eventuellt positivt saldo om vi har skälig möjlighet till detta. Om det inte är möjligt för oss att återupprätta åtkomst till ditt konto, kommer vi att återbetala det positiva saldot direkt till dig (i enlighet med villkoren i Uttagspolicyn).
 • Företaget kan alltid kvitta ett eventuellt positivt saldo på användarens konto mot eventuella skulder användaren har till oss. Som exempel: i händelse av att en återavgörelse krävs, efter att ett vad har avgjorts på ditt konto i samband med att du utnyttjat våra sportvadslagningstjänster, skall företaget ha rätt att från ditt konto ta ut den summa som krävs.
 • Vi kan komma att debitera en icke återbetalningsbar avgift i samband med en insats eller insättning som du gör och/eller vinst du mottar. Du samtycker uttryckligen att betala en sådan avgift, om den debiteras, och godkänner att denna avgift tas ut för att uppväga effekterna av skatter eller avgifter, inklusive men inte begränsat till moms (eller motsvarande där du bor) eller någon spelskatt eller vadslagningsskatt i samband med din spel- eller vadslagningsaktivitet, som ska betalas till lokal regering. Du godkänner att vi kan identifiera din position för ändamålet att ta ut nämnda avgifter efter eget gottfinnande, inklusive Internet Protocol (IP)-adress, våra register skall enbart bestämma din position och du skall inte ha rätt till återbetalning av någon avgift som debiterats dig i relation till en sådan. Eventuell avgift i relation till dina satsningar eller insättningar och/eller vinster kommer att specificeras i kassan och uppdateras från tid till annan.
 • Företaget kan emellanåt implementera en avrundningspolicy i fall där valutaväxling förekommer när penningsummor sätts in av eller utbetalas till medlemmar. Effekten av denna policy är att insättnings- eller uttagsbelopp i andra valutor än USD rundas av uppåt eller neråt vid konvertering från eller till USD. Exempel: Om 100 SEK enligt företagets växelkurs motsvarar 11,61 USD sätts 12 USD in på användarens konto. Vidare information om avrundningspolicyn, som träder i kraft i specifika fall, tillhandahålls vid tidpunkten för valutaväxlingen.
 • Förutom att vi har rätten att begränsa ditt konto, begränsa det belopp du får sätta in på kontot, förbehåller vi oss rätten att begränsa eller avvisa alla spel, insatser eller annan vadslagning gjord av dig eller genom ditt konto.
 • Där Programvaran använder ett tredje parts programgränssnitt visas inte all information som rör din tidigare spelverksamhet online.
 • Om du har ett barn som inte är myndigt måste du kontrollera noga att de inte får tillgång till tjänster via dina enheter.
 • För att kunna spela hos oss måste du ange övre gränser för dina insättningar per dag, vecka och månad. Du kan ändra dessa gränser när som helst. Om du sänker en gräns börjar ändringen gälla omedelbart. Om du däremot höjer en gräns börjar ändringen gälla tidigast efter 72 timmar.
  Du har möjlighet att när som helst ange gränser för inloggningstid per dag, vecka och månad. Du kan ändra dessa gränser när som helst. Om du sänker en gräns börjar ändringen gälla omedelbart. Om du däremot höjer en gräns börjar ändringen gälla tidigast efter 72 timmar från det att satt tidsgräns löpt ut.

9. Betalningstransaktioner och ekonomiska bedrägerier

 • Varje enskild användare av tjänsterna bär det fulla ansvaret för att till fullo betala de belopp som han/hon är skyldig bolaget. Du förbinder dig att inte göra eller försöka göra återdebiteringar och/eller neka eller återföra gjorda betalningar och förbinder dig vidare att ersätta bolaget för eventuella återdebiteringar, nekade eller återförda betalningar som du gör samt eventuella förluster som bolaget åsamkas till följd av detta. Bolaget kan, helt efter eget gottfinnande, upphöra att tillhandahålla tjänsterna eller hålla inne betalningar till specifika användare eller till användare som betalar med specifika kreditkort.
 • Bolaget kommer att behandla dina betalningar och hantera dina pengar och kommer därför att visas på ditt kreditkortsutdrag (eller på andra kontoutdrag såsom tillämpligt). Om inte annat följer av lagstadgade krav kan företaget från tid till annan, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, använda något annat företag inom samma koncern för att tillhandahålla sådana tjänster.
 • Vi förbehåller oss rätten att hos utomstående parters kreditbolag begära kreditupplysning om användare på grundval av de uppgifter som de lämnar till oss i samband med registreringen.
 • Vi förbehåller oss rätten att använda oss av tredje parters betalningstjänster och/eller finansinstitut för att handlägga betalningar till och från dig i samband med användningen av tjänsterna. Såvida de inte står i konflikt med villkoren i användaravtalet godtar du att låta dig bindas av de villkor som sådana tredjeparters elektroniska betalningstjänster och/eller finansinstitut ställer.
 • I händelse av att vi har rimlig anledning att misstänka att en bedräglig betalning görs eller tas emot, inklusive med hjälp av stulna kreditkort eller andra bedrägerier (t.ex. återdebiteringar eller andra betalningsåterföringar), förbehåller vi oss rätten att avsluta användarens konto, återföra gjorda utbetalningar och ta tillbaka eventuella vinster. Vi äger rätt att informera berörda myndigheter eller enheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om ekonomiska bedrägerier eller annan olaglig verksamhet och kan använda oss av inkassotjänster för att få tillbaka betalningar. Bolaget kan dock inte under några som helst omständigheter hållas ansvarigt för obehörig användning av kreditkort, oavsett om kreditkortet har rapporterats som stulet eller ej.
 • Vi förväntar oss att våra medlemmar gör insättningar för att spela aktivt med sina egna pengar. För konton där detta inte verkar vara fallet förbehåller vi oss rätten att utkräva ett satsningsbelopp baserat på det insatta beloppet innan vi medger uttag från det aktuella kontot. Detta satsningsbelopp utgör en faktor av det totalt insatta beloppet, vilket vi specificerar i varje enskilt tillämpligt fall (till exempel 1 x det insatta beloppet). Vi förbehåller oss rätten att, efter vårt gottfinnande, kräva att detta belopp satsas på specifika spel liksom rätten att utesluta vissa vadslagnings- eller speltyper med låg risk.
 • Vi förehåller oss rätten att ta ut avgifter för hantering av insättningar och uttag till och från kontot i enlighet med vad som anges i kassan från tid till annan.
 • Vi kan blockera eller stänga ditt konto om vi har rimliga skäl att tro att du har använt eller försök att använda någon annans betalningssätt och att den personen har ingått ett självexkluderingsavtal med oss.

10. Bonusar

 • Alla kampanjer, bonusar eller speciella erbjudanden är föremål för främjande-specifika villkor och eventuella kostnadsfri bonus som krediteras ditt konto måste användas i enlighet med dessa regler och villkor. Oaktat ändringsbestämmelserna i avsnitt 2 förbehåller vi oss rätten att återkalla eller ändra all marknadsföring, bonusar eller specialerbjudanden.
 • För den händelse att företaget har anledning att misstänka att en användare av tjänsten missbrukar eller försöker missbruka en bonuskampanj, ett erbjudande eller annan kampanj, eller sannolikt kommer att dra fördel av en vadslagningspolicy som företagit antagit genom missbruk eller avsaknad av god tro, kan företaget efter eget gottfinnande neka, hålla inne eller återta bonus- och kampanjerbjudanden eller annat erbjudande eller tillfälligt eller permanent upphäva en policy med avseende på den aktuelle användaren, häva hans/hennes tillgång till tjänsten och/eller blockera användarens konto.
 • Alla användare av tjänster skall endast ha rätt till en (1) välkomstbonus. Medlemmar som gör sin första insättning hos bolaget och som har eller tidigare har haft ett konto hos någon av webbplatserna som ägs och drivs av företaget skall inte ha rätt till ytterligare en välkomstbonus om inte bolaget beslutar annorlunda efter eget godtycke.
 • Kontot består av både tillgängliga medel (som kan användas i alla tillämpliga spel eller tas ut inom uttagspolicyn och som på webbplatser också kan kallas "kontantsaldo" eller "insatta medel") och begränsade medel (bonusmedel som ännu inte har uppfyllt omsättningskravet och eventuella vinster i samband med sådana bonusmedel och som på webbplatser även kan kallas som "Bonussaldo").
 • Om du har både tillgängliga medel och begränsade medel på ditt konto, kommer satsningar som du gör att dras från tillgängliga medel först. Endast om du inte har några tillgängliga medel kvar kommer begränsade medel användas när du satsar. Det här gäller dock inte när du använder FreeSpins, FreePlay, jackpotkuponger, turneringsbiljetter, FreeBet-polletter och vinstpolletter, som du kan använda när som helst, Om du placerar en insats på kasinospel eller Pick'em-spel och använder enbart begränsade medel och därefter vinner är huvudregeln att du maximalt kommer kunna få SEK 2 500 i vinst. Den här begränsningen avseende vinster gäller inte för verifierade progressiva Jackpottvinster. Om något annat uttryckligen anges avseende vinsttak vid satsning på Kasinospel eller Pick'em-spel i villkoren för ett specifikt erbjudande är det dock det taket som gäller.
  Observera att din insättning kanske inte når ditt konto omedelbart, det kan ta ett antal dagar tills insättningen bearbetats av din betalhanterare och når ditt konto. Fram till dess ska insättningen inte betraktas som disponibla medel.
 • Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som görs med medel belagda med restriktioner, frispel, FreePlay-bonusar eller jackpottkuponger. Jackpottvinster kan endast ökas genom satsningar som sker med tillgängliga medel.
 • För den händelse att företaget har rimligt skäl att misstänka att användaren har utnyttjat orättvisa fördelar av företagets välkomstbonusar eller på annat sätt har agerat i ond tro i samband med en bonuskampanj som erbjudits på någon av webbplatserna som ägs och/eller drivs av företaget, äger företaget rätt att blockera eller avsluta användarens konto hos företaget. Under sådana omständigheter är företaget inte skyldigt att återbetala eventuella penningbelopp hänförliga till sådan aktivitet på användarens konto.
 • Om vi har rimlig anledning att misstänka att ett konto eller en grupp konton används systematiskt – till exempel genom användandet av specifika insatstekniker eller satsning i grupp, ska Företaget ha rätt att blockera eller avsluta alla konton och under sådana förutsättningar åligger det inget krav på Företaget att återbetala sådana medel som eventuellt finns på ditt konto.
 • Du kan begära att bonusar avlägsnas från ditt konto men du ska vara medveten om att sådant borttagande kan innefatta eventuella vinster gjorde med denna bonus.
 • Bonusen "bekräfta din identitet" tilldelas efter företagets beslut och är därför eventuellt inte tillgängligt för alla medlemmar som verifierar sin identitet hos oss. Oaktat ändringsbestämmelserna i avsnitt 2 förbehåller vi oss rätten att ta bort detta bonuserbjudande när som helst. Vi tar hänsyn till särskilda kriterier när vi avgör vilka medlemmar som får verifieringsbonusen, till exempel insättningsbelopp, betalningsmetod för insättningen och andra kontodetaljer. Om du har fler frågor om specifika bonuserbjudanden kontakta oss på operations@888.se.

11. Bolagets förpliktelser

 • Bolaget är inte skyldigt att kontrollera om användare brukar tjänsterna i enlighet med användaravtalet såsom det uppdateras från tid till annan.
 • På inga villkor ska bolaget vara skyldigt att undersöka eller följa upp klagomål från en spelare mot andra spelare som använder tjänsterna eller vidta andra åtgärder i samband därmed eller vidta åtgärder mot andra spelare av någon som helst orsak, såsom överträdelser av villkoren i användaravtalet. Bolaget kan efter eget gottfinnande besluta att vidta lämpliga åtgärder mot alla personer som misstänks ägna sig åt olaglig verksamhet eller på annat sätt bryta mot villkoren i användaravtalet, men har alltså ingen skyldighet att göra det.
 • Bolaget har ingen skyldighet att spara eller arkivera kontonamn eller lösenord. Om användare av andra orsaker än försummelse från bolagets sida förlägger, glömmer eller tappar bort kontonamn eller lösenord kan bolaget inte hållas ansvarigt för detta.

12. INGA GARANTIER

 • TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRETAGET GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (I LAG, FÖRFATTNING ELLER ANNAT) GARANTIER FÖR OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER OM SÅSOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM TJÄNSTERNAS ELLER PROGRAMVARANS KURANS, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET ELLER FÖR ATT ÖVERTRÄDELSER AV GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER INTE HAR GJORTS. ANVÄNDAREN TAR SJÄLV HELA RISKEN VAD BETRÄFFAR PROGRAMVARANS ANVÄNDNING, KVALITET OCH PRESTANDA.
 • VI GER INGA GARANTIER FÖR ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA ANVÄNDARENS KRAV, FUNGERA UTAN AVBROTT, HÅLLA TIDEN, VARA SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER SERVERN SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG PÅ KOMMER ATT VARA VIRUS- ELLER BUGGFRI, UPPVISA FULLSTÄNDIG FUNKTIONALITET, RIKTIGHET, DRIFTSÄKERHET I FRÅGA OM MATERIAL ELLER RESULTATET AV ELLER RIKTIGHETEN I DEN INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA.
 • VI ANSVARAR INTE FÖR SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, PROGRAMFEL, FEL ELLER VIRUS I SAMBAND MED KONTOUPPGÖRELSER ELLER ANDRA DELAR AV TJÄNSTERNA ELLER SOM LEDER TILL ATT ANVÄNDARE FÖRLORAR DATA ELELR VINSTER ELLER BONUSAR ELLER NÅGOT ANNAT LIKARTAT ELLER ANDRA SKADOR PÅ DATAUTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA. FÖRETAGET SKALL OGILTIGÖFRKLARA ALLA SPEL I FRÅGA OCH BETALNINGAR (DÅ SÅDANA SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, PROGRAMFEL, ELLER VIRUS UPPTÄCKS) I RELATION DÄRTILL OCH KAN VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL SÅDANA FEL FÖRUTOM ATT FÖRETAGET INTE ÄR SKYLDIGT ATT SÄKERHETSKOPIERA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.
 • OM DU MOTTAR VINSTER ELLER BONUS (ELLER ANDRA LIKNANDE FÖRMÅNER) (”FÖRMÅNER”) SOM ETT RESULTAT AV EVENTUELLA FEL (TEKNISKA ELLER MANUELLA) BEGÅNGNA AV OSS ELLER FÖR VÅR RÄKNING VID BERÄKNING, ALLOKERING ELLER DISTRIBUTION AV FÖRMÅNER KAN DET HÄNDA ATT VI OGILTIGFÖRKLARAR FÖRMÅNERNA OCH DU SKA, I HÄNDELSE AV ATT DU REDAN HAR MOTTAGIT EN BETALNING ELLER FÅTT EN BETALNING INSATT MED HÄNVISNING TILL DESSA FÖRMÅNER, BETALA TILLBAKA DETTA BELOPP TILL OSS OCH OM INTE SÅ SKER DRAR VI DETTA BELOPP FRÅN DITT KONTO.
 • FÖRETAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR HANDLINGAR ELLER FÖRBISEENDEN SOM BEROR PÅ ATT INTERNETLEVERANTÖREN ELLER ANDRA UTOMSTÅENDE PARTER MED VILKEN ANVÄNDAREN HAR ETT AVTAL FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL SERVERN FÖR WEBBPLATSEN.

13. Ansvarsbegränsning

 • Du är införstådd med att det står dig fritt att använda tjänsterna eller ej, att det sker efter eget gottfinnande och på egen risk.
 • Bolaget kan inte hållas ansvarigt av dig eller någon tredje part för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår genom eller är hänförlig till din eller tredje parts användning av programvaran eller tjänsterna, såsom skadestånd för förlorade affärer, vinstbortfall (inklusive förlust av eller utebliven förväntad vinst), avbrott i verksamheten, förlorad affärsinformation eller annan ekonomisk skada eller följdskada (även om vi har underrättats om att risk för sådan förlust eller skada föreligger).
 • Bolaget kan inte hållas ansvarigt för några som helst förluster eller skador som uppstår genom eller är hänförliga tillanvändningen av länkar som finns på webbplatserna. Bolaget ansvarar inte för innehållet på de länkar till internetsidor som är tillgängliga via webbplatserna eller tjänsterna.
 • Du bekräftar att bolaget inte ska hållas ansvarigt av dig eller någon tredje part för modifieringar, tillfällig avstängning eller upphörande av programvaran eller tjänsterna.
 • Inget i användaravtalet gäller i sådan utsträckning att det undantar bolaget från ansvar som orsakades av grov vårdslöshet från bolagets sida.
 • Inget i användaravtalet gäller i sådan utsträckning att det undantar bolaget från ansvar för dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från bolagets sida.
 • I händelse av att programvaran eller tjänsterna inte skulle fungera korrekt som följd av exempelvis förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlorade eller skadade data, kommunikations- eller ledningsfel, någons missbruk av webbplatserna eller deras innehåll, eventuella fel och förbiseenden i material eller andra faktorer utanför vår kontroll godtar du att:
  1. bolaget inte ska hållas ansvarigt för eventuella förluster, inklusive vinstbortfall, som detta kan resultera i, och
  2. inte göra anspråk på att behålla överskjutande del av vinster i händelse av att sådana fel leder till en ökning i de vinster som företaget är skyldig dig eller betalar ut till dig. Du ska omedelbart underrätta bolaget om felet och till bolaget betala tillbaka alla vinster som av misstag satts in på konto (enligt bolagets anvisningar), annars äger bolaget rätt att dra motsvarande belopp från ditt konto eller dra av motsvarande belopp från den summa som bolaget är skyldigt dig.

14. Brott mot dessa allmänna villkor

 • Du förbinder dig att på begäran gottgöra, försvara och hålla bolaget och dess koncernbolag samt befattningshavare, styrelseledamöter och anställda skadeslösa i händelse av krav, fordringar, ersättningsanspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive juridiska och andra kostnader,som uppstår till följd av:
  1. brott mot användaravtalet från din sida
  2. överträdelser från din sida av lagstiftning eller tredje parts rättigheter
  3. din användning av tjänsterna eller programvaran eller annan person som får tillgång till tjänsterna eller programvaran med hjälp av dina inloggningsuppgifter, oavsett om det sker med din tillåtelse eller ej
  4. godtagande av eventuella vinster från din sida.
  Om du bryter mot, eller bolaget på skäliga grunder misstänker att du bryter mot, något av villkoren i detta avtal, kan bolaget förverka dina vinster och hålla inne ett eventuellt positivt saldo på kontot eller andra belopp som företaget är skyldigt dig som kompensation för liden skada i avvaktan på utredning och/eller utgången av eventuella rättsliga åtgärder. Underlåtenhet att följa användaravtalet kan också leda till att du utesluts, att ditt konto stängs och/eller att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

15. Tvister

 • Du godtar att en slumptalsgenerator fastslår de slumpmässiga händelser som krävs i samband med tjänsterna. I händelse av bristande överensstämmelse mellan resultatet som visas i programmet (som installerats och använts på din maskinvara) och på vår server har resultatet som visas på vår server alltid företräde. Du är införstådd med och godtar (utan att detta påverkar övriga rättigheter och gottgörelser) att bolagets dokumentation har slutgiltig auktoritet vid fastställande av villkoren för användning av tjänsterna.
 • Anspråk eller tvist mot bolaget måste väckas inom tre månader från dess att du upptäckt felet. Du förbinder dig härmed att ta upp sådana anspråk eller tvister med kundtjänstavdelningen på Kontakt@888.se och att förse företaget med alla relevanta uppgifter eller bevis som bolaget rimligen kräver för att kunna handlägga sådana anspråk eller tvister.
 • Bolagets supportteam granskar anspråket och meddelar sitt beslut inom 14 arbetsdagar från det att du skickat in anspråket eller tvisten.
 • Om du inte godtar bolagets beslut bör du kontakta vår supportansvarige för att överklaga bolagets beslut och omgående förse bolaget med alla relevanta bevis som rör anspråket.
 • Den supportansvarige underkastar ditt krav en förnyad granskning och meddelar bolagets slutgiltiga och bindande beslut inom 14 arbetsdagar.
 • Vid anpråk eller tvist mot bolaget har du alltid rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se, via e-post till arn@arn.se eller telefon 08 508 860 00) och/eller EU-kommissionens onlineplattform för biläggande av tvister (Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/, via e-post till odr@konsumenteuropa.se eller telefon +46 54 19 39 70).

16. Löptid och uppsägande

 • Användaravtalet träder i kraft omedelbart efter att du har slutfört registreringsprocessen hos bolaget och förblir i kraft såvida det inte eller tills det sägs upp i enlighet med avtalets villkor.
 • Vi kan med omedelbar verkan och utan föregående meddelande säga upp detta avtal och ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord):
  1. Om vi av någon anledning beslutar oss för att sluta tillhandahålla tjänsterna i allmänhet eller till dig i synnerhet.
  2. Om vi anser att du har brutit mot något av villkoren i användaravtalet.
  3. Om din användning av tjänsterna på något sätt har varit olämplig eller bryter mot andan i användaravtal.
  4. Om ditt konto på något sätt är förknippat med ett befintligt konto som har avslutats på grund av brott mot användaravtalet. Om ditt konto är förknippat med eller relaterat till befintliga spärrade konton kan vi välja att avsluta ditt konto, oavsett arten av denna relation och de registreringsuppgifter som tillhandahållits på sagda konton.
  5. Av andra rimliga skäl som vi finner lämpliga.
 • Med undantag för vad som föreskrivs häri, och med förbehåll för vår rätt att dra av belopp som du är skyldig oss, återbetalas vid användaravtalets uppsägande ett eventuellt positivt saldo på ditt konto till dig.
 • Du kan när som helst säga upp användaravtalet och ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på StangMittKonto@888.se Uppsägningen träder i kraft när företaget avslutar kontot (inklusive användarnamn och lösenord), vilket sker inom sju kalenderdagar efter det att bolaget fått e-postmeddelandet på servrarna i Gibraltar, dock med förbehållet att du ansvarar för all aktivitet på kontot från det att e-postmeddelandet skickas tills dess att kontot avslutas av bolaget.
 • Vid uppsägande av användaravtalet ska du:
  1. upphöra att använda programvaran och tjänsterna;
  2. betala alla återstående belopp som du är skyldig bolaget, och
  3. avlägsna och permanenta radera programvaran från din datorutrustning samt förstöra all tillhörande dokumentation som du har i din ägo eller förfogar över.
 • Rätten att säga upp detta avtal som ges genom denna paragraf ska inte vara till förfång för någon annan rätt eller gottgörelse som parterna är berättigad till med avseende på den aktuella överträdelsen (om sådan skett) eller andra eventuella överträdelser.
 • Vid användaravtalets uppsägande ska ingendera av parterna oavsett skäl, utöver vad som anges i användaravtalet och med förbehåll för eventuella rättigheter eller förpliktelser som tillkommit innan uppsägningen, ha några ytterligare förpliktelser gentemot den andra parten enligt detta avtal.
 • För den händelse att vi säger upp användaravtalet på grund av en överträdelse från din sida har bolaget ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp på ditt konto hänförliga till sådan överträdelse eller misstänkt att vara kopplad till sådan överträdelse.
 • Om du självmant valt att spärra din tillgång till vår plattform stänger vi alla konton som vi identifierar som dina i enlighet med vår policy för ansvarsfullt spelande. Om du emellertid väljer att under period ta en tillfällig paus kommer ditt konto endast att stängas för det begärda varumärket. Det är din skyldighet att följa denna inskränkning under hela den fastställda tidsperioden.
 • Om du tidigare har haft problem med spelmissbruk eller spelberoende, ekonomiska svårigheter eller andra likartade problem som tas upp i avsnittet om ansvarsfullt spelande ansvarar du för att undvika att öppna nya konton så länge sådana problem är för handen. Exempel: Om du tidigare har blivit spärrad på grund av spelmissbruk av något av de varumärken som drivs av bolaget är det din skyldighet att avstå från att öppna nya konton hos något av de varumärken som drivs av bolaget. I annat fall kommer vi att stänga alla konton så snart vi upptäcker dem. Vi är inte skyldiga att återbetala några insättningar eller medel från kontot som du öppnar medan sådana problem är för handen.

17. Allmänt

 • Om någon del av användaravtalet bedöms vara olaglig, ogiltig eller av något annat skäl inte anses hävdbar ska detta villkor anses kunna avskiljas från återstoden av avtalet och inte påverka giltigheten och verkställigheten i övriga villkor i användaravtalet. I sådana fall ska den del som är ogiltig eller inte hävdbar tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att i största möjliga mån spegla parternas ursprungliga avsikt.
 • Inga avståenden av villkor i användaravtalet från vår sida ska tolkas som ett avstående i fråga om föregående eller efterföljande brott mot villkor i avtalet.
 • Såvida inget annat uttryckligen anges ska ingenting i användaravtalet skapa eller överföra rättigheter eller andra förmåner till tredje part.
 • Ingenting i användaravtalet ska tolkas som så att det skapar ett agentur-, partnerskaps-, fullmakts- eller förtroendeförhållande eller andra former av gemensamt företag mellan dig och oss.
 • Användaravtalet utgör hela avtalet mellan bolaget och dig med avseende på användningen av programvaran och tjänsterna och ersätter eventuella tidigare överenskommelser mellan bolaget och dig med avseende på detta. Genom att godta användaravtalet bekräftar du att du inte förlitat dig på några utfästelser utöver vad som uttryckligen framställts av bolaget i användaravtalet.
 • Företaget förbehåller sig rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller utfästa användaravtalet, helt eller delvis, utan ditt medgivande: (i) till en enhet inom samma koncern som företaget, eller (ii) i händelse av en fusion, försäljning av tillgångar eller andra liknande företagstransaktioner som företaget kan vara delaktig i. Du får inte överföra, tilldela, underlicensiera eller utfästa på något sätt någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt användaravtalet.
 • Du får inte på något som helst sätt överföra, överlåta, vidarelicensiera eller pantsätta dina rättigheter eller förpliktelser under detta avtal.
 • Med hänsyn till tillämpliga lagar och regler kan bolaget lägga ut enskilda eller samtliga av de tillhandahållna tjänsterna i användaravtalet på entreprenad till tredje part.
 • I användaravtalet avses med ”du”, ”din/ditt/dina”, ”användare” och ”spelare” alla personer som använder tjänsterna eller programvaran som omfattas av användaravtalet. Såvida inget annat anges åsyftar ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” sammantaget bolaget och dess dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, ombud och underleverantörer.
 • Ingenting i användaravtalet ska tolkas som att det ger användaren några som helst borgens- eller säkerhetsintresse i företagets tillgångar inklusive, för att undanröja alla tvivel, eventuella innestående belopp som krediterats användarens konto.

18. Spellagstiftning

Företaget regleras av lagarna och spelbestämmelserna i Sverige. Du intygar att du är införstådd med att bolaget i enlighet med sådana lagar och regler kan vara tvunget att lämna ut viss information om dig och ditt konto till Sveriges myndigheter. För vidare information om licensieringsstatusen för 888 Sweden Limited, se här.


19. Chattfunktion

Som ett led i användningen av tjänsterna kan bolaget tillhandahålla en chattfunktion via vilken du kan kommunicera med andra användare av tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att granska chattfunktionen och logga alla uttalanden som görs i en sådan funktion. Följande regler gäller för chattfunktionen:

 • Du får inte göra uttalanden av öppet sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som ger uttryck för fördomar, rasism, hat eller svordomar.
 • Du får inte göra oförskämda, nedsättande, trakasserande eller förolämpande uttalanden mot andra användare av tjänsterna.
 • Du får inte göra uttalanden som gör reklam för eller främjar andra online-enheter.
 • Du får inte göra uttalanden om bolaget eller webbplatserna eller andra internetsidor med kopplingar till bolaget som är osanna, illvilliga och/eller skadliga för bolaget.
 • Vi är fullt medvetna om att många av våra spelare världen över inte har engelska som modersmål. Men för närvarande har vi en policy enligt vilken detta är det enda tillåtna språket i chattfunktionen.

Om du bryter mot någon av ovanstående regler för chattfunktionen har bolaget rätt att frånta dig dina chattprivilegier eller till och med tillfälligt spärra eller permanent avsluta ditt konto. Vid ett sådant avslut ska bolaget , efter avdrag för eventuella skulder till bolaget, betala tillbaka det belopp som du har innestående på ditt konto.
OBS! Vid användning av chattfunktion kan personuppgifter som lämnas av användare läsas, samlas in eller användas av andra användare av chattfunktionen och kan användas av tredje part för att skicka icke efterfrågade meddelanden till dig. Bolaget ansvarar inte och kan inte hållas ansvarigt för de personuppgifter som du väljer att lämna via chattfunktionen.


20. Kundtjänstavdelningen och kampanjer

 • Användarnas samtal till kundsupporten kan spelas in av kundtjänstavdelningen i syfte att säkra servicens kvalitet.
 • Du godtar härmed uttryckligen att bolaget använder de kontaktuppgifter som du uppgav vid registreringen för att emellanåt kontakta dig i samband med användningen av tjänsterna eller andra produkter och tjänster som tid till annan tillhandahålls av bolaget, dess partners eller närstående bolag.
 • Bolaget tolererar inte att användare av tjänsterna uppträder oförskämt eller aggressivt mot bolagets anställda. För den händelse att bolaget, helt efter eget gottfinnande, bedömer att du på telefon, i livechatt, via e-post eller på annat sätt har uppträtt oförskämt eller nedlåtande mot någon av bolagets anställda äger bolaget rätt att spärra eller avsluta ditt konto hos bolaget. Under sådana omständigheter kommer bolaget endast att återbetala det som återstår av dina insättningar på ditt konto.
 • Bolaget kan från tid till annan bedriva särskilda kampanjer. Dessa kampanjer kan bedrivas på olika sätt, exempelvis via i) e-post, ii) telefon, iii) sms och iv) extrafönster som öppnas i programvaran. Kampanjen börjar kl. 00.00 och slutar 23.59 GMT på utsatta datum, om inget annat anges i de särskilda kampanjvillkoren.
 • Vi tillhandahåller en möjlighet för användare att välja bort olika typer av budskap från företaget och om användaren väljer att utnyttja denna möjlighet förbinder sig företaget att respektera hans/hennes önskemål i detta hänseende.

21. Växelkurser

Du är införstådd med och godtar att jackpottar och andra kampanjbelopp kan visas på webbplatsen i en valuta men sedan betalas ut till dig i en annan valuta. Alla valutaomräkningar som utförs av bolaget i samband med insättningar på och uttag från användarnas konton sker enligt den rådande växelkurs som är jämförbar med de dagliga affärskurser som tillhandahålls av banker och kreditkortsföretag.


22. Avinstallation och tillägg av genvägar

Om du använder den nedladdningsbara versionen av programvaran och önskar avinstallera den gör du det via funktionen Lägg till/ta bort program på datorn. Observera att vid installation av programvaran läggs följande genvägar till på skrivbordet på din dator:

 • Genväg för snabbstart
 • Skrivbordsikon
 • Klientlänk från Start-menyn
 • Varumärkesmapp med klient och länk för avinstallation via alternativet Program på Start-menyn
 • Klientlänk från alternativet Spel på Start-menyn

Om du väljer att avinstallera programvaran kommer vissa registreringsnycklar att lämnas kvar i din dator för att kunna vidhålla regler för ansvarsfullt spelande, spelregler, övervakning av bedrägeriförsök och för att uppfylla kraven från Spelinspektionen.


23. Minimikrav för maskinvara

Följande minimispecifikationer rekommenderas för nedladdningsversionen:

 • För PC:
  • Operativsystem – Windows 7 Home Basic
  • Processor – 1,8 GHz Pentium (eller likvärdig AMD-processor)
  • RAM-minne – 760 MB
  • Hårddisk – 300 MB ledigt utrymme
 • För Mac (tillämpliga efter bolagets gottfinnande):
  • Operativsystem: Mac OS X 10.6.8
  • Processor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Minne: 4 GB DDR2, 667 MHz
 • Klienten som ej kräver nedladdning stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 10.0 och de senaste versionerna av Firefox, Safari och Chrome.
 • För mobilappen på iPhone och iPad har vi stöd för iOS 9.1 och senare versioner.
 • För mobilappen på Android-operativsystem gäller följande minimikrav:
  • ARM 7-processor med vektorflyttal, minst 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264- och AAC-maskinvaruavkodare
  • Android™ 4.4 och senare
  • 1 GB RAM-minne

Observera att vi kan upphöra att stödja föråldrade versioner av ovannämnda maskin- eller programvara helt efter vårt eget gottfinnande.

24. Gällande lag

Användaravtalet och förhållandet mellan parterna är underkastat och ska tolkas i enlighet med svensk lag och du samtycker oåterkalleligen till bolagets förmån att domstolarna i Sverige äger ensam domsrätt i alla tvister (inklusive kvittningsanspråk och motanspråk) som kan uppstå i samband med tillkomsten, giltigheten, innebörden, tolkning och verkställande av användaravtalet eller de juridiska förhållanden som upprättas genom det eller på annat sätt uppkommer i samband med användaravtalet.


25. Villkor relaterade till specifika spel


Jackpottvister

Du godtar härmed att för den händelse att du vinner en jackpot på 182 000 SEK eller mer (eller motsvarande i annan valuta) på kasinots spelautomater, videospelautomater, videopoker eller annat jackpottspel eller -maskin har företaget en oåterkallelig, exklusiv och oupphörlig världsomspännande rätt och licens att använda ditt namn, ditt fotografi, eller avbild i samtliga medier i syfte att marknadsföra företaget och webbplatsen och du förbinder dig att samarbeta med företagets representanter i detta hänseende.

Bolaget förbehåller sig rätten, inom en rimlig tid, att granska din jackpottvinst för att säkerställa dess giltighet.


Live-kasino

Du godkänner härmed att för att spela på i vårt Live-kasino måste spelare uppfylla följande minimikrav för maskinvara, programvara och anslutningskrav:

 • Maskinvara:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III eller 100 % kompatibel
  • 1 GB RAM
  • tangentbord, mus
 • Programvara:
  • Microsoft Windows XP SP2 eller senare
  • SVGA-grafikkort som kan hantera 800 x 600 upplösning eller högre
  • Internet Explorer 8.0 , Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller senare
  • Adobe Flash Player 9
 • Anslutning: 256 Kbit/s

Observera att vi kan upphöra med stöd för gamla versioner av den ovan nämnda maskin- eller programvaran efter eget gottfinnande.
Du samtycker härmed till att i den händelse anslutningen till Live Casino tappas på grund av ej passande hårdvara, programvara och/eller anslutningskonfiguration hos spelaren, ska vi inte bära något ansvar att återbetala drabbad spelare och Företaget ska inte bära ansvar för någon form av förlust, inklusive förlorad vinst, som uppstått som ett resultat av detta.


Poker

Härmed godtar användaren att samtliga insatser som användaren gör i samband med pokerspel med flera spelare är satsningar som görs gentemot andra användare och inte vad som läggs hos eller mot företaget. Företaget tar ingen som helst risk för insatser som lagts mellan olika användare. Under inga omständigheter lägger eller godtar företaget egna insatser.
Du förstår och accepterar att alla våra multi-player-pokerspel är offentliga och kan därför granskas och publiceras av andra spelare, antingen vid tiden för spelet eller därefter.
Vi tillhandahåller pokerspel med flera spelare i syfte att tillhandahålla en plattform där spelare kan spela poker och med hjälp av programvaran satsa mot varandra. Som gengäld för denna tjänst tar vi ut något av följande:

 1. en provision (kallad rake) som beräknas i enlighet med husets regler; eller
 2. en procentandel av buy-in-avgiften för turneringar. För Blast-turneringar, se här.

På en mobil enhet (smartphone eller surfplatta) kan du bara spela ett pokerspel i taget.

Maskopi: Maskopi uppstår när två eller fler spelare försöker skaffa sig en otillåten fördel som inbegriper, men inte begränsas till, delad vetskap om varandras kort eller annan information och, såvida inte Företaget bestämmer på annat sätt, genom att komma överens om att dela en prispol. Alla spelare som står i maskopi med varandra eller försöker spela i maskopi med en annan spelare kan bannlysas permanent från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till företaget. Vidare kan deras konton kan komma att avslutas med omedelbar verkan och företaget äger då rätt att behålla eventuella penningsummor på dessa konton. Vi har utvecklat och använder en egen, sofistikerad teknik med avsikt att hitta och identifiera spelare som står i maskopi. Om företaget informeras om misstänkt maskopi kan det efter eget gottfinnande avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller blockera deras konton och kvarhålla alla tillgängliga medel från deras konto. Inga spelare har rätt att kräva att företaget ska vidta några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller annan form av bedrägeri.
Om du misstänker att någon spelare är i maskopi med en annan eller fuskar kan du kontakta oss via e-post på Kontakt@888.se.
Chip-dumping”: Chipdumping (Markerdumpning) sker när en spelare avsiktligt förlorar en hand för att på så sätt överföra sina spelmarker till en annan spelare. Alla spelare som ägnar sig åt eller försöker ägna sig åt markerdumpning medan de använder tjänsterna kan permanent bannlysas från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till företaget. Vidare kan deras konton komma att avslutas med omedelbar verkan. Om företaget informeras om misstänkt chipdumpning kan det efter eget gottfinnande avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller blockera deras konton och alla pengar från sagda spelares konto. Under sådana omständigheter är det inte företagets skyldighet att återbetala till spelaren eventuella tillgångar på spelkontot vid den aktuella tidpunkten.
Om vi har skäl att misstänka att ett konto eller en grupp av konton används systematiskt i syfte att få ett övertag över en annan spelare eller att begå någon handling i ond tro i förhållande till de andra spelarna eller företaget – till exempel genom användning av särskilda tekniker för att missgynna andra spelare eller spela som en grupp, skall bolaget ha rätt att blockera eller säga upp alla sådana konton och under sådana omständigheter, har bolaget ingen skyldighet att återbetala de medel som eventuellt finns på ditt konto.
Mjukvaruhjälpmedel: Observera att när det gäller peer-to-peer-spel eller andra spel får du inte använda några andra verktyg eller programvara än följande: i) Verktyg som ger dig grundläggande spelstatistik och information som kan vara till nytta för nybörjare, såsom handstyrka och indikation om pottodds. ii) Verktyg som ger dig grundläggande råd om spelet, till exempel tabeller över öppningshänder. iii) Programvara som beräknar och visar spelstatistik som är avsedda att hjälpa dig att hantera den information som du redan har tillgång till som en spelare vid det specifika bordet (med undantag för Snap-spel). iv) Verktyg som förbättrar spelupplevelse utan att påverka själva spelet eller ge råd (till exempel bättre display, kortkommandon och förbättrad synlighet), (gemensamt benämnda tillåtna hjälpmedel). För att undanröja osäkerhet och eventuellt tvivel får punkt iv inte innehålla programvara eller externa hjälpmedel som enligt vår mening hjälper dig att hitta en plats vid ett pokerbord eller automatiskt placerar dig vid ett pokerbord.
Du får inte använda program, robotar eller externa hjälpmedel som är utrustade med artificiell intelligens eller som inte ingår i listan över tillåtna hjälpmedel (se ovan) (oavsett om du faktiskt användar programvaran eller ej). Exempel på sådana förbjudna verktyg, programvara och externa hjälpmedel är: (i) verktyg och tjänster som gör det möjligt för spelare att samverka, till exempel visa kort, (ii) verktyg som hjälper spelare att välja spel i enlighet med spelarens identitet, (iii) verktyg eller webbplatser som avslöjar och delar information om andra spelare mot deras vilja, såsom spelstatistik och totala intäkter, (iv) ett verktyg som utför en åtgärd på uppdrag av en spelare vid bordet, (v) ett verktyg eller program som samlar in information om andra spelare vid bordet i spelarens frånvaro, (vi) alla verktyg eller program som ger spelråd i realtid som bygger på hur de andra spelarna vid bordet spelar eller (vii) programvara eller externa hjälpmedel som enligt vår mening, hjälper dig att hitta en plats vid ett pokerbord eller automatiskt placerar dig vid ett pokerbord (samlat namn “Mjukvaruhjälpmedel”). I händelse av att vi bedömer att mjukvaruhjälpmedel har använts förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom att omedelbart spärra tillgången till tjänsterna för den aktuelle användaren, avsluta hans/hennes konto och konfiskera alla pengar som finns innestående på vederbörandes konto.
Missbruk av "sitta över"-funktionen: "Sitta över"-funktionen är endast avsedd för att ta korta pauser mellan långa perioder av spel. Den är inte avsedd för användning när inget spel sker vid bordet, eller vid väntan på att spelare ska ansluta sig till eller lämna bordet. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, vidta åtgärder mot spelare som "sitter över" under längre tid. Spelare som upprepade gånger missbrukar "sitta över"-funktionen kan begränsas från att delta i våra pokerspel antingen tillfälligt eller på obestämd tid.
Bedrägerier: I händelse av en undersökning inleds av misstänkt bedrägligt beteende i samband med pokerspel som involverar ditt konto och andra spelare kommer vi att undersöka ifrågavarande aktiviteter och vidta åtgärder som vi enligt vår rimliga bedömning anser vara nödvändiga (inklusive att spärra konton och hålla inne eventuella medel på dem). Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla information om undersökningen och/eller eventuella medel som hålls inne, ej heller huruvida detta har påverkat ditt konto på något sätt. Vi kommer att samarbeta med alla behöriga myndigheter som undersöker sådana incidenter. Vi kommer att hålla inne medel tills vi får tillräckliga instruktioner från behörig myndighet om att antingen häva spärren av berörda konton eller återföra hela eller delar av de medel som hållits inne till de konton som berörs av undersökningen.
Betalningstvister: Varje enskild användare av tjänsterna bär det fulla ansvaret för att betala de pengar som han/hon är skyldig andra användare av tjänsterna och/eller företaget. Alla krav som en användare av tjänsterna kan ha på betalning av vinster i fråga om förlorade insatser som placerats av annan användare av tjänsterna ska ställas till den andra användaren, inte företaget. Företaget har ingen som helst skyldighet att betala användare i det fall en annan användare av tjänsterna inte betalar, oavsett orsak, eller att vidta några som helst åtgärder mot sådana användare. Tvister som uppstår mellan användare av tjänsterna, inklusive sådana som avser betalningsbedrägerier, är inte företagets ansvar.
Om ditt konto på något sätt är associerat med pokerbedrägerier – till exempel via markerdumpning, maskopi eller mottagandet av bedräglig penningöverföring – kan ditt konto komma att stängas och vi är inte förpliktade att återbetala till dig medel från ditt konto. Det oavsett om ditt konto kan bevisas medvetet ha mottaget pengar från en bedräglig användare eller inte.
I händelse av att en utredning kring pokerbedrägeri genomförs är vi inte förpliktade att acceptera någon förklaring kring varför bedrägliga medel har mottagits eller använts. Om en sådan utredning når en lösning och ditt konto åter öppnas kan vi välja att avlägsna de medel som utgjorde bedrägliga medel från ditt konto.
Inga spelare äger rätt att kräva att företaget skall vidta åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller annan form av bedrägeri. Företaget kommer inte att ge information gällande utredningar eller eventuella efterföljande utfall. Användaren är helt medveten om risken att han/hon kan förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Användaren är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget godtycke och på egen risk. Förutom vad som anges här, i samband med eventuella förluster kan användaren inte resa några som helst anspråk på företaget och dess närstående bolag eller deras respektive direktörer, styrelseledamöter eller anställda.


Live-poker

För att spela på live-pokerborden måste du ha en videokamera kopplad till datorn. Klicka sedan på valfritt bord med en webbkameraikon i pokerlobbyn.
Spelare som sitter över i ett live poker-spel kommer att avlägsnas från videobordet för att göra plats för andra spelare på väntelistan (om den inte är tom).
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet spelare som "tittar på" live poker video-borden, detta antal kan även ändras från tid till annan efter vårt eget gottfinnande.
Användningen av livepokervideoborden är underkastad följande regler:

 • Användare får inte göra uttalanden eller på annat sätt bete sig på ett sätt som är av sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som uttrycker någon form av trångsynthet, rasism, hat eller svordomar runt bordet.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig på ett stötande, kränkande, trakasserande eller förolämpande sätt mot andra spelare vid bordet.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig på ett sätt som försöker utnyttja spelet i syfte att göra reklam eller främja kommersiella eller privata intressen.

I händelse av att du bryter mot någon av de ovanstående bestämmelserna om missbruk vid live poker video-borden skall företaget ha rätt att ta bort dig från pokerrummet eller vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga, inklusive antingen tillfälligt upphävande eller permanent avstängning av ditt konto. Dessutom har företaget rätt att neka vinster i kampanjer relaterade till poker video-bord för deltagare som man anser har brutit mot någon av reglerna, inklusive medvetet täckt för eller hindrat kameran.
Företaget ska dock inte hållas ansvarigt för bilder som läggs upp via webbkamerorna eller för kommentarer som våra medlemmar gör därpå och vi ska inte hållas ansvariga för upplevd förolämpning eller skada. Företaget måste inte övervaka sådana bilder och kommentarer eller informera dig om några åtgärder som tagits mot en medlem efter att klagomål framförts.
Ditt deltagande i live poker-borden kommer att tolkas som ditt medgivande till att företaget kan använda ditt namn, ljud, avbildning, bild och land i reklamsyfte som man anser passande, utan betalning till dig och du ger härmed företaget rätt att göra detta.
Du godkänner att företaget kan filma och fotografera pokerborden samt streama livevideo från desamma på webbplatserna.
Vidare förstår och accepterar du att genom att delta vid live-pokerbordet kan andra spelare vid bordet också använda och publicera din bild och ditt ljud bortom företagets kontroll och du skall inte ha några krav mot företaget i sådana frågor.


Sportvadslagning

Läs noggrant "888sports regler för sportvadslagning".

Bolaget eller dess dotterbolag inom 888-koncernen, beroende på vad som är tillämpligt, tillhör European Sports Security Association ("ESSA"), en ideell organisation som övervakar oregelbundna spelmönster och eventuell manipulation.  Som en del av detta medlemskap, är bolaget eller dess dotterbolag, beroende på vad som är tillämpligt, en fullvärdig deltagare i ett tidigt varningssystem som inriktar sig på att identifiera sådant spelbeteende.
Om bolaget tar emot en varning, har bolaget rätt efter eget gottfinnande att:
(i) avbryta evenemanget eller raden av evenemang på alla marknader, och
(ii) fördröja och/eller hålla inne betalningen för ett evenemang eller rad av evenemang på alla marknader, tills integriteten av sådant evenemang eller rad av evenemang har bekräftats av det relevanta idrottsförbundet via ESSA.
Dessutom, om man kan konstatera att aktiv manipulering av ett evenemang eller en rad med evenemang har ägt rum via ESSA,  tillsammans med lämplig sportmyndighet, förbehåller sig bolaget rätten att efter eget gottfinnande, avbryta alla spel. Detta kan ske antingen genom att ESSA identifierar varje person som har hållit på med insiderspel eller som har haft information från någon annan person som bolaget skäligen kan bedöma är kopplad till  eller på något annat sätt inblandad med en sådan person.
Bolaget förbehåller sig rätten att hålla inne betalningar eller annullera eventuella spel, evenemang eller matcher om vi kan misstänka eller har bevis på att följande har inträffat: (i) evenemangets integritet har ifrågasatts; (Ii) vadslagningspriserna har manipulerats, eller (iii) match- eller evenemangsmanipulation har ägt rum. Sådan  bevisning kan inkludera men inte begränsas till storlek, volym eller spelmönster placerade hos företaget eller dess dotterbolag inom 888-koncernen på en webbplats som tillhandahålls av bolaget eller dess dotterbolag.
Om vi rimligen anser att misstänkt spel eller satsningar har ägt rum på ditt konto, kan kontot spärras tills bolaget har slutfört sin utredning.


Bonusar

Om vi skäligen misstänker att en medlem missbrukar någon av våra insättningsrelaterade bonusar på något sätt kan vi välja att avsluta kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton. En misstanke om missbruk kan baseras på upprepade mönster i form av insättning/uttag/återinsättning som sker enbart i syfte att få den insättningsrelaterade bonusen.
Om vi skäligen misstänker att medlemmen missbrukar våra gratiswebbplatser och gratisspel-erbjudanden kan vi välja att stänga kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton. Om vi skäligen misstänker att medlemmen missbrukar tanken och andemeningen med våra gratiswebbplatser – till exempel genom att spela upprepade gånger bara med gratisspel eller att köpa alla lotter till ett gratisspel kan vi välja att stänga kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton.
Om vi har anledning att misstänka att ett konto eller en grupp konton används systematiskt – till exempel genom användandet av specifika insatstekniker eller satsning i grupp, ska Företaget ha rätt att blockera eller avsluta alla konton och under sådana förutsättningar åligger det inget krav på Företaget att återbetala sådana medel som eventuellt finns på ditt konto.


Senast uppdaterad: mars 2022


SKRIV UT OCH SPARA EN KOPIA AV ANVÄNDARAVTALET FÖR EGET BRUK.

Säkrare. Bättre. Tillsammans.

Sätt gränser och spela ansvarsfullt

18+
888responsible

Copyright © 2024. 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen under diarienummer 23Si2198. Licenserna är giltig från och med 1 januari 2024 till och med den 31 december 2028.

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.